โครงการ CPRAM Junior Chef (ซีพีแรม , ประเทศไทย)

18 พฤษภาคม 2565

กิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งลูกหลานพนักงานในเครือฯ ได้สร้างประสบการณ์ในการทำอาหารที่มีประโยชน์ ปั้นซาลาเปา ทำข้าวผัด แต่งหน้าเค้กตามจินตนาการ รวมถึงปลูกผักที่สามารถนำไปรับประทานได้ ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้กล้าคิดกล้าแสดงออก พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านอาหารปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งด้วยความเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความรู้เรื่องการบริโภคอาหารตั้งแต่วัยเด็ก จะเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง การสร้างสุขภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการบริโภคให้กับเด็ก และเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน

https://www.wearecp.com/n62-0311-5-0001/