เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันเด็กกำพร้า (บริษัท C.P. Vietnam Corporation, ประเทศเวียดนาม)

18 พฤษภาคม 2565

โครงการ เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อนำไข่ที่ได้มาประกอบอาหารเลี้ยงเด็ก และส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพที่ดีแก่เด็กในวัยเรียน โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส