ผักปลอดภัยเพื่อพนักงาน สายธุรกิจสุกร ประเทศเวียดนาม (C.P Vietnam Corporation, ประเทศเวียดนาม)

18 พฤษภาคม 2565

สถานการณ์ปัจจุบัน ผักที่ปนเปื้อนสารเคมีถูกนำขายในตลาดอย่างมากมาย ซึ่งส่งผลอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดังนั้น เพื่อรักษาสุขภาพให้พนักงานบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งผักที่สด ปลอดภัย กลุ่มธุรกิจสุกร ซีพีเวียดนามได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างในฟาร์มเพื่อสร้างโรงปลูกผักแบบปิดเพื่อตอบสนองความต้องการผักปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยนำมูลสัตว์จากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก รวมถึงช่วยปรับปรุงทรัพยากรที่ดิน โดยโครงการเริ่มตั้งแต่ปี 2017 เพื่อผลิตผักให้พนักงานสำนักงานใหญ่ แล้วขยายไปที่โรงงานต่างๆ ใกล้เคียงฟาร์ม ในปี 2019 โครงการเริ่มขยายการปลูกให้พนักงานทุกฟาร์มของกลุ่มธุรกิจสุกร ในภาคใต้