Milk for Kids (Myanmar CP.Livestock co.ltd , สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)

18 พฤษภาคม 2565

เป็นโครงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมสดที่ถูกหลักโภชนาการเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของเครือฯ ที่ต้องการพัฒนาโคนมให้เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพและสร้างพื้นฐานอาชีพให้เกษตรกรท้องถิ่น โดยพนักงานทุกระดับได้เริ่มสร้างเครือข่ายร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า จัดซื้อนมสดพาสเจอร์ไรซ์จากฟาร์มโคนมเนปีดอที่สนับสนุนโดยบริษัทนำไปบริจาคให้กับเด็กและเยาวซนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคมในโรงเรียนวัดแบบกินนอนที่ดำเนินการโดยชุมชนและองค์กรทางศาสนา