Food for Life (Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd., สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)

18 พฤษภาคม 2565

มีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ขึ้นทะเบียนไว้ 280 แห่ง และเด็กกว่า 36,000 คนที่มีอาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากได้รับอาหารแบบสุ่มจากผู้บริจาคเท่านั้น บางครั้งขาดผู้บริจาค จึงไม่มีกิจกรรมสนับสนุนและสนับสนุนด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่อง เนื่อง จึงทำให้เด็กเหล่านั้นได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตทางร่างกาย (น้ำหนักตัว & ส่วนสูง) โครงการ Food for Life มาจากใจของพนักงาน MCPL อาสาสมัครที่มีความกระตือรือร้นในการทำงานและสังคมหลังเกิดภัยพิบัติที่ Cyclone Nagris ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 ทีมงาน Food for Life บริจาคอาหาร ยา และวัสดุจำเป็นอื่นๆ มีการขยายเป้าหมายไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงเริ่มกิจกรรมบริจาคอาหารทุกเดือนแก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า 3 แห่งในย่างกุ้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จนถึงปัจจุบัน กองทุนมาจากกิจกรรมการกุศลและผู้บริจาคจากครอบครัวซีพี ลูกค้า และพันธมิตร