โครงการ อาหารกลางวันเพื่อเด็กด้อยโอกาส (C.P. CAMBODIA CO., LTD. , ประเทศกัมพูชา)

18 พฤษภาคม 2565

ประเทศกัมพูชายังมีเด็กที่ด้อยโอกาส เช่น เด็กกำพร้า เด็กพิการหูหนวกตาบอด และเด็กที่มีปัญหาโรคร้าย ซึ่งเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ทาง C.P. CAMBODIA จึงจัดทำโครงการอาหารกลางวันเพื่อให้เด็กเหล่านี้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง นำผลิตภัณฑ์ของเครือฯ มาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กเหล่านี้ รวมทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์กีฬา และยา เวชภัณฑ์โดยจัดปีละ 4 ครั้ง จำนวนเด็กทั้งสิ้น 5,000 คน