โครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน (บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร, ประเทศฟิลิปปินส์)

18 พฤษภาคม 2565

ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ดำเนินโครงการเลี้ยงปลาในโรงเรียนสำหรับเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนกูโกะ โรงเรียนอาซันชวอน และโรงเรียนนากวาลิง ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการ ได้บริโภคอาหารที่เหมาะสมช่วยให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย แก้ปัญหาทุพโภชนาการในเด็กและเยาวชน พร้อมถ่ายทอดความรู้นอกห้องเรียน ด้านการเลี้ยงปลาเพื่อให้แต่ละโรงเรียน สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

https://www.mitihoon.com/2019/10/17/140584/