การบริจาคอาหารให้กับองค์กรการกุศล FareShare (บริษัท ซีพีฟู้ดส์, ประเทศอังกฤษ)

18 พฤษภาคม 2565

ร่วมกับองค์กร Fare Share นำอาหารที่ยังมีคุณภาพสามารถนำไปบริโภคได้ ส่งผ่านองค์กรการกุศลไปยังกลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหาร และผู้ที่มีรายได้น้อย