โครงการ "No-More-Hunger" (SuperDrob, ประเทศโปแลนด์)

18 พฤษภาคม 2565

โครงการ "No-More-Hunger" เป็นโครงการที่มูลนิธิดำเนินการร่วมกับบริษัทในเครือทั้งหมด โดยมี SuperDrob เป็นพันธมิตรหลัก โดย SuperDrob ในฐานะผู้ผลิตอาหาร มีเป้าหมายที่สำคัญยิ่งคือ การป้องกันความยากจนที่เพิ่มขึ้นและการเข้าถึงอาหารที่สะอาด มีความปลอดภัย โดยโครงการนี้สนับสนุนให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ครอบครัวยากไร้ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือสถานดูแลแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น