สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council on Sustainable Development – WBCSD) จัดการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำ หรือ Business Commission to Tackle Inequality (BCTI)

18 พฤษภาคม 2565

สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council on Sustainable Development – WBCSD) ได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำ หรือ Business Commission to Tackle Inequality (BCTI) ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญระดับโลก อาทิ คุณอลัน โจป ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ยูนิลีเวอร์ คุณซันนี่ แวร์คีส ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอบริษัท โอแลม อินเตอร์เนชั่นแนล และคุณซานจิบ ภูริ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอทีซี มาร่วมกันจัดการปัญหาความไม่เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ

โดยการประชุม คุณปีเตอร์ บ๊ากเกอร์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร WBCSD ได้กล่าวถึง 3 เป้าหมายหลักของคณะกรรมาธิการนี้ คือ 1) เพื่อปลุกระดมให้ภาคธุรกิจหันมาสนใจเกี่ยวกับการจัดการปัญหาความเลื่อมล้ำ 2) เพื่อสร้างความร่วมมือในการระบุปัญหาและก่อให้เกิดความร่วมมือในการลงมือแก้ไข และ 3) สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดการปัญหาความไม่เท่าเทียมอย่างเป็นรูปแบบ

คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหาร ด้านความยั่งยืนองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้แทนจากภาคธุรกิจไทย ได้กล่าวว่า “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความตั้งใจที่จะร่วมผลักดันความสำคัญในการจัดการปัญหาความไม่เท่าเทียมผ่านความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำระดับโลก โดยจะคำนึงถึงการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดความไม่เท่าเทียมทั้งในองค์กร ในสังคม และในระดับโลกผ่านความร่วมมือนี้”