โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่

18 พฤษภาคม 2565

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับโอกาสจากรัฐบาลจีนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเกษตรหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่ เขตผิงกู่ นครปักกิ่ง ประเทศจีนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบาย ‘เกษตรสมัยใหม่’ ในรูปแบบ ‘สี่ประสาน’ หรือ ‘Four in One’ ผ่านความร่วมมือของ 4 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และเกษตรกร ทั้งนี้โครงการเกษตรหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่นั้นมีเกษตรกรเป็นเจ้าของโครงการโดยรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ ที่มีรัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งรัฐบาลจะช่วยหาแหล่งเงินทุน โดยมีธนาคารปักกิ่งเป็นผู้ให้เงินกู้ยืม และเมื่อดำเนินโครงการครบ 20 ปี ทรัพย์สินจะตกเป็นของสหกรณ์ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ

ผลลัพธ์

คุณค่าทางเศรษฐกิจ

โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จากการจ้างงาน การจ่ายภาษี รวมไปถึงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรูปแบบต่างๆ ซึ่งผลประโยชน์สุทธิด้านเศรษฐกิจต่อสังคมคิดเป็นมูลค่า 117.7 ล้านหยวนในปี พ.ศ.2561

คุณค่าทางสังคม

ผลประโยชน์สุทธิที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกทางสังคมคิดเป็นจำนวน 4.3 ล้านหยวน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลประโยชน์ที่พนักงานและเกษตรกรได้จากการการลงทุนด้านการฝึกอบรมของโครงการซึ่งคิดเป็น 99 % ของผลประโยชน์สุทธิทั้งหมดจากผลกระทบภายนอกด้านสังคม

คุณค่าทางสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนสุทธิ 55.3 ล้านหยวน โดยค่าการใช้ทรัพยากรน้ำมีนัยสำคัญที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อมคิดเป็น 59 % ของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อโครงการ ปัจจัยรองลงมาคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งคิดเป็น 40%