โครงการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนช่วยเกษตรกรในเมียนมา

18 พฤษภาคม 2565

จากการสำรวจพื้นที่ทำการเกษตรแบบชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบงานฟาร์มโปร เขต Napyitaw – Bago (เนปิดอว์ – บาโก) ประเทศเมียนมา พบว่า มีพื้นที่การเกษตรบางส่วนที่คลองชลประทานไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด หรือเป็นส่วนปลายของคลองชลประทาน ทั้งยังอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลให้เกษตรกรทำการเพาะปลูกได้เพียงฤดูเดียว และมีความเสี่ยงกับสภาวะฝนทิ้งช่วงจากการเพาะปลูกในฤดูฝน ผลผลิตทางการเกษตรจึงไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้มีรายได้/ครัวเรือน/ปีที่ค่อนข้างต่ำและไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

โครงการ “แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน” จึงได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชและรับซื้อคืนแบบครบวงจร อาทิเช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดอาหารสัตว์ และพืชอื่น ๆ ที่สามารถทำตลาดแบบครบวงจรได้ ทั้งยังมีการให้สินเชื่อวัสดุเกษตรโดยตรงจากโรงงานของบริษัท ซีพี ประเทศเมียนมา รวมทั้งใช้การแฟลตฟอร์มในการบริหารจัดการเกษตรกรที่อยู่ในโครงการ นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมและรับชื้อคืนผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้หลายรุ่นใน 1 ปี ทำให้มีรายได้ต่อครัวเรือนที่เพียงพอและยั่งยืน โดยไม่ต้องไปหารายได้อื่นนอกภาคการเกษตร