โครงการมิตรแท้โชห่วย

18 พฤษภาคม 2565

บริษัทฯ ต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านโชห่วยสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว จึงดำเนินโครงการมิตรแท้โชห่วยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อสนับสนุนและ ยกระดับศักยภาพของร้านโชห่วยตั้งแต่การเปิดร้านใหม่ไปจนถึงการปรับปรุงร้าน การดำเนินโครงการ ในปีนี้ยังคงมุ่งเน้นให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีกผ่านหลักสูตร “8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ” และเสริมสร้างความรู้คู่ร้านค้าปลีกให้เท่าทันสถานการณ์ โดย ผู้ประกอบการร้านโชห่วยสามารเข้าถึงข้อมูลความรู้เหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์แม็คโครและ Facebook แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ

8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

 1. การจัดหาทำเลที่ตั้ง
 2. การเลือกสินค้า
 3. การตั้งราคาเพื่อผลกำไรสูงสุด
 4. การจัดผังร้านและจัดเรียงสินค้า
 5. การตกแต่งร้าน
 6. การส่งเสริมการขาย
 7. การบริหารคลังสินค้า
 8. การสร้างความแตกต่างให้กับร้านค้าปลีก

ตัวอย่างข้อมูลความรู้คู่ร้านค้าปลีกจากเว็บไซต์

 • การโฆษณาสินค้า ให้ปลอดภัย
 • การต่อยอดธุรกิจ เดลิเวอรี่ เพิ่มยอดขาย ขยายฐานลูกค้า
 • สินค้าที่ควรมีจำหน่ายในช่วงฤดูฝน
 • ประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ

ผลลัพธ์

 • ร้านโชห่วยเข้าร่วมโครงการมิตรแท้โชห่วยทั้งหมด 72,832 ร้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 5,507 ร้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 7
 • ร้านโชห่วยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 25
 • ความพึงพอใจจากร้านค้าปลีกในชุมชนร้อยละ 4.5 / 5 (คะแนนเต็ม 5 คือ อยู่ในเกณฑ์ดี)