โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต” (ประเทศไทย)

18 พฤษภาคม 2565

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยสำนักบริหารโครงการพิเศษ ภายใต้การดูแลของนายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ส่งเสริมให้บุคลากรของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 – พ.ศ.2564ได้โลหิตจำนวน 535,087 ยูนิต หรือปริมาณทั้งสิ้น 198,406,000 ซี.ซี. โดยในปี พ.ศ.2564 มีหน่วยงานที่จัดกิจกรรมจำนวน 235 แห่ง ได้โลหิต 36,751 ยูนิต หรือปริมาณ 14,700,400 ซี.ซี.

***หมายเหตุ

ปี 34-45 มีเฉพาะ ยอดรวมยูนิต และซี.ซี.
ปี 46 คิดยอด ซี.ซี. โดยใช้จำนวนยูนิตx300
ปี 47-64 คิดยอดซี.ซี.โดยใช้จำนวนยูนิตX400