โครงการ Give Blood Give Life (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

18 พฤษภาคม 2565

ในปัจจุบันโลหิตที่ได้รับบริจาคของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สปป.ลาว นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ต้องการรับโลหิต โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การบริจาคโลหิตนั้นมีค่อนข้างน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการโลหิต ในแต่ละวัน การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ หลายครั้งที่คลังโลหิตไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนในการต้องหาโลหิตโดยเร่งด่วน ทำให้การรักษาผู้ป่วยล้าช้า หรือไม่สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์โลหิตแห่งชาติดำเนินโครงการเพื่อรับการบริจาคโลหิต โดยผลการดำเนินงานในปี 2564 ได้รับบริจาคโลหิตทั้งหมด 680 ยูนิต