โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

18 พฤษภาคม 2565

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยสำนักบริหารโครงการพิเศษ ภายใต้การดูแลของนายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2553 เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในกระบวนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดย “วิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เครือเจริญโภคภัณฑ์” (CP CPR VOLUNTEER) ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ โดยแบ่งเป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรของเครือฯ ประชาชนทั่วไป และหลักสูตรสำหรับเยาวชนผ่านโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต และโครงการเยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 - 2564 มีผู้ผ่านการฝึกอบมทั้งสิ้น 66,619 คน เป็นบุคลากรของซี.พี. 17,568 คน บุคคลภายนอก 5,570 คน และเยาวชน 43,481 คน

ผลการดำเนินงานปี 2564 :

  • บุคลากรซี.พี. 422 คน
  • บุคคลภายนอก 240 คน
  • เยาวชน 173 คน
  • รวมทั้งหมด 835 คน

** เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ในปี2564 อบรมได้เฉพาะในเดือนมกราคม - เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564

ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ (CPR)

ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่อง AED

ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การอบรมเยาวชนจิตอาสา CPR กู้ชีพ