โครงการแพทย์เยาวชนเวียดนาม ปฏิบัติตามคำสอนของลุงโฮ อาสาสมัครเพื่อสุขภาพอนามัยประชาชน (C.P Vietnam Corporation)

18 พฤษภาคม 2565

แพทย์เยาวชนเวียดนามปฏิบัติตามคำสอนของลุงโฮ อาสาสมัครเพื่อสุขภาพอนามัยประชาชน พื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทั่วประเทศเวียดนามมีปัญหาขาดการดูแลสุขภาพที่ดี ขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย ภาครัฐและเอกชนจึงร่วมมือในการช่วยเหลือ โดยสนับสนุนแพทย์อาสาส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อทำให้ทุกคนมีสิทธิ์การเข้าถึงการดูแลรักษาโรคได้อย่างเท่าเทียมกันเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ส่งเสริมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เยาวชนในท้องถิ่น ในปี 2553 กองทุนซีพีเวียดนามเพื่อการกุศลประสานงานให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลเด็กเขต 1 เมืองโฮจิมินห์ จัดทำโครงการบริการตรวจรักษาโรค สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยกองทุนซีพีฯให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาความร่วมมือจัดทำโครงการแพทย์เยาวชนเวียดนามปฏิบัติตามคำสอนของลุงโฮ ดำเนินโครงการทั่วประเทศเวียดนามให้ผู้บริการและพนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรม เช่น การเข้าเยี่ยมเยียน ช่วยแจกจ่ายยา ให้ความรู้ และให้กำลังใจให้กับประชาชนชาวเวียดนาม

ผลการดำเนินงานปี 2564 :

  • จำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจโรคและสุขภาพในโครงการ 6,650 คน
  • จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่อาสาสมัครชุมชน 1,500 คน
  • สอนวิธีการล้างมือด้วยสบู่เพื่อป้องกันโรคให้แก่เด็กนักเรียน 1,500 คน