โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ "เกษตรอินทรีย์ ที่ยั่งยืน" (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

18 พฤษภาคม 2565

ผักเป็นพืชอาหารที่นิยมนำมาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารทั้งวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง เกษตรกรจึงควรหันมา ทำการปลูกผักปลอกภัยจากสารพิษ โดยนำเอาวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และใช้พื้นที่ในบริเวณฟาร์มให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกผักเพื่อบริโภค และจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้อีกทาง บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกผักปลอดสารพิษ ในพื้นที่ที่มีอยู่ และนำมาจำหน่ายในช่องทางต่างๆ ทำให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพทำให้สามารถขายผลผลิตได้ โดยปัจจุบันมีจำนวนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 74 ราย