เครือเจริญโภคภัณฑ์คว้า 2 รางวัลด้านความยั่งยืนจากเวที Asia Sustainability Reporting Awards 2022

11 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2022 ได้ประกาศยกย่องให้รายงานความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2564 ได้รับรางวัล Asia’s Best Sustainability Report (Human Rights) ในระดับ Gold และรางวัล Asia’s Best SDG Reporting ในระดับ Gold โดยรางวัลดังกล่าว สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างโปร่งใส โดยเฉพาะในหัวข้อการดูแล ปกป้องสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดให้มีระบบการบริหารจัดการด้านการปกป้องสิทธมนุษยชนอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบาย และกรอบการดำเนินงานที่บังคับใช้ทั่วทั้งเครือฯ รวมไปถึงบริษัทคู่ค้า ผู้รับเหมา และพันธมิตรทางธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และการดำเนินงานเพื่อบรรเทาผลกระทบหรือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals: SDG ขององค์กรสหประชาชาติก็เป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเราได้มีการเชื่อมโยงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเข้ากับเป้าหมายทั้ง 17 ข้อ และเป้าประสงค์ เพื่อเพิ่มความชัดเจนของการดำเนินงานในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคตของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้มีความเข้มข้น และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมระบุผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกได้อย่างรอบด้าน