เครือซีพีเข้าร่วมบรรยายในงานสัมมนา ASEAN Accountancy Conference on Sustainability เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืน (sustainability) และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

28 ตุลาคม 2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน ASEAN Accountancy Conference on Sustainability ซึ่งเป็นงานสัมมนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืน (sustainability) และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสามารถเตรียมความพร้อม เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนา เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ โดยวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ sustainability ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานกำหนดมาตรฐานทางวิชาชีพระหว่างประเทศ คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ได้ร่วมบรรยายในนหัวข้อ The state of sustainability in ASEAN: Lessons learned from early adopters (สถานะด้านความยั่งยืนของอาเซียน: ถอดบทเรียนจากผู้ที่มีประสบการณ์ ความท้าทาย ความสำเร็จ และนวัตกรรมในการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาปฏิบัติ และการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน) เพื่อแบ่งปันกลยุทธ์และการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน ของเครือฯ เจริญโภคภัณฑ์

คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ให้มุมมองในเรื่องความสำคัญของ ESG และแรงผลักดันที่สำคัญ คือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อาทิเช่น ลูกค้า ที่เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG กลุ่มนักลงทุนและ NGOs ที่ต้องการเห็นบริษัทมีการเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และในส่วนของการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนให้บรรบุเป้าหมายทั้ง 3 เสาหลักของเครือฯ นั้น ต้องมีการดำเนินงานหลายด้านไปพร้อมๆ กัน หัวใจคือการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนให้เป็นเนื้อเดียวกับธุรกิจ พร้อมกับมองหาโอกาสทางธุรกิจไปด้วย นำนวัตกรรมมาใช้ ทั้งด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ และสร้างโมเดลทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม ให้เกิดการให้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด และขยายไปถึงคู่ค้าและเกษตรกรด้วย แนวทางการดำเนินงานงานด้านความยั่งยืนที่สำคัญคือความมุ่งมั่นของผู้บริหาร เครือฯ เองมีความหลายหลายในเชิงธุรกิจ การตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนร่วมกันจึงเป็นความท้าทายหนึ่ง การตั้งเป้าหมายร่วมกัน และการมีการกำหนดการวัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจน