คุณนพปฎล เดชอุดม ร่วมเวทีเสวนาระดับสูงของสภาเศรษฐกิจโลกในการประชุม Annual Meeting of New Champions หัวข้อการลดก๊าซเรือนกระจกจากห่วงโซ่คุณค่าการบริโภค

19 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันอังคารที่ 19 ก.ค. 2565 - คุณนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ ในการเสวนาระดับสูงของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Annual Meeting of New Champions ในหัวข้อการลดก๊าซเรือนกระจกจากห่วงโซ่คุณค่าการบริโภค (Decarbonizing Consumption Value Chains) โดย คุณนพปฎล ได้ยกประเด็น ความท้าทายของระบบอาหารของโลกที่ต้องพัฒนาศักยภาพในการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก จัดการกับปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและแรงงานในห่วงโซ่คุณค่า และความพยายามของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการแก้ไขปัญหาและรับมือกับความท้าทายต่างๆ นี้ คุณนพปฎลได้ยกกรณีศึกษาโครงการการปลูกและฟื้นฟูป่า พัฒนาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร รายย่อยที่เคยบุกรุกพื้นที่ป่า เพื่อยังยั้งการตัดไม้ทำงานป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับและกักเก็บคาร์บอนอย่างยั่งยืน