Minneapolis Crisis Nursery

08 กรกฎาคม 2562

พนักงานบริษัท Bellisio Foods ร่วมมือกับ Crisis Nursery เมืองมินิอาโพลิส จัดที่พักพิง และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบเพื่อบรรเทาปัญหาทารุณกรรมและทอดทิ้งเด็ก

ผลลัพธ์ : มีครอบครัวได้รับการช่วยเหลือแล้วกว่า 1,200 ราย