Mangrove Planting

08 กรกฎาคม 2562

พนักงานซีพีเอฟฟิลิปปินส์ ร่วมกับชุมชนและภาครัฐ ฟื้นฟูป่าชายเลน เพื่อพัฒนาเป็นสวนป่าสาธารณะเชิงนิเวศ และสร้างอาชีพให้ชุมชน

ผลลัพธ์ : ปลูกป่าชายเลนในเมือง Bataan กว่า38,000ต้น บนพื้นที่กว่า 30 ไร่