บริจาคโลหิตให้ความรู้โรคธารัสซีเมีย

08 กรกฎาคม 2562

ปี 2009 ซีพีเวียดนาม ร่วมกับภาครัฐและเครือข่ายพันธมิตร จัดทำโครงการบริจาคโลหิตระดับประเทศ โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติคนเวียดนาม ให้หันมาบริจาคโลหิต แทนการขายหรือให้แก่คนในครอบครัวเท่านั้น ตลอดจนให้ความรู้และตรวจรักษาโรคธาลัสซีเมีย

ผลลัพธ์ : ปัจจุบันมีผู้บริจาคโลหิต 13,400 คน ได้ปริมาณโลหิต 127,700 ยูนิต