ICT Talent ผู้นำเทคโนโลยีการศึกษา

08 กรกฎาคม 2562

ทรูฯร่วมกับสพฐ. แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น ไม่ครบวิชา โดยอบรมเทคโนโลยีด้านการศึกษา พัฒนาทักษะ ICT ให้กับครูผู้นำรุ่นใหม่ ICT Talent จนจัดการเรียนการสอนได้มีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ : ปัจจุบันมี ICT Talentกว่า 765 คน ยกระดับครูกว่า 33,000คน