U-Project เสริมสร้างคู่คิด พัฒนาธุรกิจคุณ

08 กรกฎาคม 2562

สยามแม็คโคร ร่วมกับสถาบันการศึกษา ฝึกนิสิต ให้เรียนรู้การบริหารจัดการร้านโชห่วย เพื่อนำมาปรับปรุงร้าน ให้มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อความสามารถใน การแข่งขัน

ผลลัพธ์ : ตั้งแต่ปี 2552 มีนักศึกษา ร่วมโครงการ 33,637 คน เป็นมูลค่า ทางเศรษฐกิจกว่า 343 ล้านบาท/ปี