รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : SEED-00795 น้ำปุ๋ยมูลสุกร

09 December 2022

น้ำปุ๋ยมูลสุกรแก้ปัญหาดินเค็มเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก เขตมองโกเลียใน Chia Tai Food Co., Ltd. (Inner Mongolia) “แก้ปัญหาสภาพดินเค็มด้วยน้ำปุ๋ยมูลสุกร ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับการปลูกบนดินเค็ม พัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ เกิดผลผลิต 458 กก./ไร่ เพิ่มรายได้ต่อไร่กว่า 6,000 พันบาท”

ประเทศจีนมีพื้นที่มหาศาล แต่ในบางพื้นที่มีปัญหาดินเค็มเค็มกว่า 1.5 พันล้านไร่(จีน) ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวไว้ว่า "ควรมีการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม 500 ล้านไร่ ศักยภาพในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ พื้นที่ดินเค็มและด่าง 500 ล้านไร่นี้เป็นทรัพย์สมบัติล้ำค่าที่ "หลับใหล" และเป็นทรัพยากรที่ดินทำกินที่มีศักยภาพที่สำคัญ หากปลูกพืชที่ทนต่อน้ำเค็มได้ ก็จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของจีน" แต่วิธีการที่ผ่านมาในการปรับปรุงดินเค็มมีค่าใช้จ่ายสูง และใช้ระยะเวลานานในการปรับปรุงคุณภาพดิน โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรเขตมองโกเลียในเ จียไต๋ฟู้ด ได้พัฒนาและทดลองปรับปรุงดินด้วยน้ำปุ๋ยมูลสุกร ศึกษาทดลองตรวจสอบปุ๋ยมูลน้ำและดิน กับการปลูกข้าวโพด ข้าวโอ๊ต ถั่วเขียว และพืชผลอื่นๆ โดยจะเลือกพืชผลที่เหมาะสมเปรียบเทียบ กับอัตราการใช้ปุ๋ยคอกที่แตกต่างกัน นำไปสู่การแปลงพื้นที่ผลผลิตต่ำสู่เพื้นที่ที่ให้ผลผลิตสูง โดยใช้แบบจำลองแหล่งน้ำปุ๋ยมูลสุกร นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาของชาติ ปุ๋ยน้ำมูลสุกรเพื่อปรับปรุงดิน สามารถเพิ่มอินทรียวัตถุของดินลดความเสียหายจากเกลือต่อพืชผล อัตราการงอกเฉลี่ยของข้าวโพดที่หว่านบนดินดีขึ้น โดยการใช้มูลสุกรเป็น 60% ของผลผลิตเฉลี่ยคือ 458 กก./ไร่ และสร้างประโยชน์ต่อไร่คือ 120 หยวน และได้จุดประกายเส้นทางใหม่ในการแก้ปัญหาการปรับปรุงที่ดินเค็ม เพิ่มผลผลิตเมล็ดพืชและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร รับรองการใช้ทรัพยากรปุ๋ยคอกและน้ำร่วมกันได้เป็นอย่างดี