รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์นกกระเรียน

08 December 2022

สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ นกกระเรียนพันธุ์ไทย จ. บุรีรัมย์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “อนุรักษ์และฟื้นฟูจำนวนนกกระเรียนพันธุ์ไทย สร้างสมดุลระบบนิเวศ เกิดการเกื้อกูลแหล่งอาหาร ระว่างคนกับนก ด้วยเครือข่ายเกษตรนาอินทรีย์กว่า 1,900 ไร่ สู่แหล่งท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์นกกระเรียน มีรายได้จากการขายข้าวอินทรีย์กว่า 1,100,000 บาท/ปี”

นกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็น 1 ใน 19 ชนิด ตามพระราชบัญญัติ สัตว์ป่าสงวน นกกระเรียนพันธุไทย สูญพันธุ์จากธรรมชาติของไทยไปแล้วกว่า 50 ปี องค์การสวนสัตว์ฯ ได้นำนกกระเรียน 1 คู่มาจากเขมร ถูกเพาะพันธุ์ที่สวนสัตว์โคราช และถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทรูได้ ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ฯ และเครือข่ายสร้างความตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์นกกระเรียนให้กับประชาชนทั่วไปและชาวบ้านเพื่อสนับสนุนแห่งอาศัยให้กับนกกระเรียน โดยดำเนินการศึกษาปัญหาที่เกิดในแต่ละพื้นที่ โดยร่วมพัฒนาแผนกับองค์การสวนสัตว์และภาคีเครือข่าย นำชุมชนเข้าร่วมดำเนินโครงการร่วมกับศักยภาพของทรู มาช่วยสนับสนุนครอบคลุมทั้งการประชาสัมพันธ์การออกแบบผลิตสื่อ ช่องทางและเทคโนโลยี พัฒนาแอปพลิเคชั่น Doo Nok เพื่อรายงานการเคลื่อนย้ายของนก มีจำนวนการดาวน์โหลดแอปดูนก 7,500 ครั้ง

และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเกษตกร โดยอบรมทักษะการขายสินค้าออนไลน์ สนับสนุนทักษะการบริหารจัดการเงิน ด้วยการส่งเสริมให้เปิดธนาคารชุมชน จัดตั้งธนาคารชุมชน 2 แห่ง บ้านสวายสอ สมาชิก 70 คน ส่งผลให้มีนกกระเรียนในธรรมชาติ 145 ตัว มีนกที่เกิดขึ้นใน ธรรมชาติแล้วกว่า 20 ตัว ขยายผลชาวบ้านทำนาอินทรีย์ 148 ครัวเรือนพื้นที่ 2,701.1 ไร่ ขายข้าวได้ กว่า 1 ล้านบาท เยาวชนเครือข่ายอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยมีจำนวนกว่า 110 คน