รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ศูนย์เรียนรู้สวนป่าเกษตรกรรมกำแพงเพชร

08 December 2022

ศูนย์เรียนรู้สวนป่ารักษ์นิเวศ โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) “อนุรักษ์ป่าร่วมกับชุมชน ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างศูนย์เรียนรู้สวนป่ารักษ์นิเวศ บนพื้นที่ 30 ไร่ ต้นไม้กว่า 24,000 ต้น”

จากแนวคิดการอนุรักษ์ป่าไม้ของเกษตรกรภายในโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร พร้อมการสนับสนุนจากบริษัทฯ เกิดเป็นความร่วมมือของชุมชน ภาคีเครือข่าย หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น และบริษัทฯ ในการพัฒนาพื้นที่ของโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชรจำนวน 30 ไร่ พลิกฟื้นมาเป็นป่านิเวศในชุมชน เกิดเป็น “ศูนย์เรียนรู้สวนป่ารักษ์นิเวศโครงการ หมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร” โดยบูรณการแนวคิดการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกร ช่วยอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากในท้องถิ่น สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ เป็นการตระหนัก ถึงคุณค่าและอนุรักษ์ป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การดำเนินการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ของนักเรียน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น แบบการปลูกป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกรแห่งแรกของประเทศ สามารถขยายผลไปฟาร์มอื่นๆ ในบริษัท เช่น ฟาร์มจอมทอง ฟาร์มศรีเทพ ฟาร์มวิเชียรบุรี และหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ป่านิเวศและกิจกรรมนอกห้องเรียนให้กับชุมชน สถานศึกษาในท้องถิ่น และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ได้ตลอดทั้งปี สามารถนำไปต่อยอดให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน มีการประสานพลังกับภาคีเครือข่ายเครือข่ายในจังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาระบบการเรียนรู้จากสถานที่จริง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อกระจายความรู้สู่ชุมชน เกิดเป็นต้นแบบการปลูกป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกรแห่งแรก ของประเทศ สามารถขยายผลไปฟาร์มอื่นๆ ในบริษัท เช่น ฟาร์มจอมทอง ฟาร์มศรีเทพ ฟาร์มวิเชียรบุรี และหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นแหล่งเรียนรู้ป่านิเวศและกิจกรรมนอกห้องเรียน ให้กับชุมชน สถานศึกษาในท้องถิ่น และผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชม ได้ตลอดทั้งปี สามารถนำไปต่อยอดให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนกำแพงเพชร พัฒนาระบบการเรียนรู้จากสถานที่จริง ผ่านระบบออนไลน์