รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : อิ่มสุข โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา

08 December 2022

ซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต โรงเรียนท่าจีนอุดมศึกษา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “ส่งเสิรมการเข้าถึงอาหารลดปัญหาทุพโภชนาการ สร้างแหล่งวัตถุดิบด้วยอาชีพเกษตรเกิดแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน”

ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารแก่เด็กๆ จึงมีมติร่วมกันในการผลิตวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวัน และส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ผสมผสานการเกษตรแนวใหม่ โดยทางบริษัทซีพีเอฟ (หาดใหญ่) ได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่โครงการ ซีพีเอฟ อิ่มสุข ปลูกอนาคตของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั่งแต่ปี 2562-65 จากสภาวะโภชนาการที่ไม่สอดคล้อง กับการเจริญเติบโตของเด็ก ทาง สพฐ.ของโรงเรียน จึงมีมติร่วมกันเรื่องการเข้าถึงอาหารของเด็ก และจะผลิตวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน และส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริโดยทางบริษัทซีพีเอฟ โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหาดใหญ่ เข้าให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562-65 โดยประสานความร่วมมือกับคณะอาจารย์ภาคการเกษตร จากทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปราชญ์ชาวบ้าน ปุ๋ยเกษตรอินทรี ในการให้ความรู้ด้าน การเกษตร ปัจุบันนักเรียนสามารถเข้าถึงอาหารได้ 100% และได้เรียนรู้การเกษตรพอเพียงแนวใหม่ รวมถึงการภาวะโภชการที่ดีสมวัยตามเกณฑ์ ทางโรงเรียนสามารถสร้างรายได้ จากการขายพืชผักที่เหลือจากการบริโภค มีเงินทุนหมุนเวียน ลดปริมาณการซื้อวัตถุดิบ และมีฐานการเรียนรู้ มากถึง 10 ฐาน และมีการขอเข้าศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในจังหวัดสงขลา และต่างจังหวัด