รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ปลูกป่าเชิงนิเวศในชุมชม

08 December 2022

ปลูกป่าเชิงนิเวศในชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) “ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชน กว่า 14 ไร่ ต้นไม้กว่า 50,000 ต้น สู่แหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบป่านิเวศของชุมชน”

โครงการปลูกป่านิเวศได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต รวมถึงศูนย์เรียนนรู้ต้นแบบของชุมชน โดยประยุกต์ใช้แนวความคิดการปลูกป่านิเวศของ ศ.ดร.อาคิระ มิยาวากิ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้รับความร่วมมือในการปลูกจากทุกภาคส่วน ได้แก่ เกษตกร หน่วยงานราชการ ธนาคาร ประชาชนจากชุมชนรอบข้าง และพนักงาน ซีพีเอฟ บนพื้นที่ ๑๔ ไร่ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ต้น ด้วยกล้าไม้ทั้งหมด ๑๐๙ ชนิด ๑ ปีผ่านไปแสวนป่าเจริญเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์การปลูกรอด คิดเป็น ๙๘ % ของต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมด อัตราการเจริญเติบโต เริ่มปลูกความสูงเฉลี่ย ๕๐-๗๐ เซนติเมตร ของต้นไม้ทุกประเภท ปัจจุบัน ไม้ชั้นบนสูง ๒.๕-๓ เมตร ไม้ชั้นรองสูง๒-๓ เมตร ไม้พุ่ม๑-๒ เมตร ไม้พื้นล่างสูง ๐.๕-๑ เมตร ความหลากหลายทางธรรมชาติที่พบ เช่น แมลงต่างๆ นก กระรอก หนู และงู ๔. การมีส่วนร่วมใช้สวนป่าทำกิจกรรม โดยมี เกษตรกร พนักงาน บุคคลในชุมชน ร่วมกันพัฒนากำจัดวัชพืช ทำบุญกลางบ้าน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งรับผู้เยี่ยมชมสวนป่ามากกว่า ๑๐๐ คน

จากการดำเนินการส่งผลให้เพิ่มความสามารถในการปล่อย O2 ดูดซับ CO2 และลดปริมาณของฝุ่นละอองภายในชุมชน ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรามาติ ดิน น้ำ และป่าไม้ให้คงอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบป่านิเวศในชุมชน เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในแม่สุกรโดยการใช้สมุนไพรเข้ามาทดแทน