รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : ฟาร์มพอเพียง

08 December 2022

ฟาร์มพอเพียง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) “ฟาร์มผักเพื่อพนักงาน สร้างรายได้เสริม ปลดภาระหนี้สิน ปลูกฝังนิสัยการออม ต่อยอดสู่สหกรณ์ปันผล มีรายได้เสริม 1,000 บาท/เดือน” ทางธุรกิจสุกรภาคตะวันออก ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจ พอเพียงเข้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของพนักงาน เพื่อให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระยะที่ 1 สนับสนุนให้พนักงาน ใช้ชีวิตในฟาร์มแบบพอเพียง ให้มีรายได้เสริม ซึ่งทางฟาร์มมีพื้นที่ มีมูลสุกร และมีน้ำที่ผ่านการบำบัดสามารถนำมาเพาะปลูกได้ ระยะที่2 พบว่าพนักงาน ยังมีภาระหนี้สินอยู่ จึงมีความต้องการเสริมความรู้ด้านการออมเงินและทำบัญชีครัวเรือนให้กับพนักงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการปลดหนี้สร้างสุข ทำให้พนักงานมีเงินออมขึ้นมา โดยมุ่งเน้นให้พนักงานประกอบอาชีพเสริมคู่อาชีพหลักให้ก่อเกิดรายได้เสริม ใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง มีเงินเหลือออม ตามรายได้ของพนักงานโดยปราศจากการ

สร้างภาระหนี้สินจุดเริ่มต้นของโครงการ ฟาร์มพอเพียง โดยเริ่มจากฟาร์มมีพื้นที่ ฟาร์มมีมูลสุกรและมีน้ำที่ผ่านการบำบัด สามารถนำมาเพาะปลูกได้ ระยะที่ 1 เราเริ่มจากโครงการปลูกผักสวนครัวและขยายไปยังโครงการเลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ มาจากแนวความคิด อยากกินอะไรก็ปลูกและเลี้ยงสิ่งนั้น ผลผลิตสามารถส่งเข้าโรงครัวฟาร์ม พนักงานได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและมีรายได้ ระยะที่ 2 เราพบว่าพนักงานมีภาระหนี้สิน จึงมีโครงการเสริมขึ้นมา คือโครงการปลดหนี้สร้างสุข

ให้กับพนักงาน เสริมความรู้เรื่องการออมเงินและบัญชีครัวเรือน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงาน อย่างเข้าใจ เงินออมที่ได้ก่อเกิดเป็นกองทุน ให้พนักงานใช้ในยามฉุกเฉินได้ และที่สำคัญกองทุนนี้ต่อยอดเป็นสหกรณ์ปันผลคืนกับพนักงาน

นี่คือความสุขที่พนักงานและฟาร์มร่วมกันสร้างขึ้น โดยหาเหตุและผลของปัญหา เลือกวิธีการที่เหมาะสมเสริมความรู้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน สร้างวินัยให้เกิดกับตัวเอง เป็นเส้นทางแห่งความสุขด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้พนักงานมีความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงได้ มีความเข้าใจฟาร์มเกษตรผสมผสานไม่ใช้สารเคมี สามารถนำไปประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริมได้ มีการร่วมกองทุนตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์เพื่อปันผลกำไรเสริมรายได้ เกิดความรู้กการใช้จ่ายเงินให้มีเงินเออม และไม่สร้างภาระหนี้สิน