รางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืน 2565 : กล้าจากป่า พนาในเมือง

08 December 2022

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) “ร่วมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ สู่การสร้างอาชีพ “เพาะกล้าไม้” สร้างรายได้กว่า 200,000 บาท เกิดกล้าไม้จำนวน 20,000 ต้น” จากสภาพความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงในการดำรงชีวิต ซีพีเอฟ ได้กำหนดเป้าหมาย Net Zero พร้อมกับการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศและเป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ในการปลูกและอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ดำเนินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า มีการส่งเสริมชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ซึ่งได้เข้าไปสำรวจความต้องการพื้นฐาน อาชีพ และรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตในการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ตลอดจนการจัดตั้งกองทุนเพื่อความยั่งยืน

โดยดำเนินการการเพาะกล้าพันธุ์ไม้ ดูแลบ่มเพาะให้กล้าแกร่ง จัดทำระบบการลงทะเบียนรับกล้าไม้บันทึกข้อมูล การปลูกและการเติบโตของต้นไม้ ผ่านระบบ LINE OA ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมแจกกล้าไม้ให้กับพนักงานเกิดการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปลูกต้นไม้ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพ "เพาะกล้าไม้” สร้างรายได้ สร้างองค์ความรู้ และเทคนิคการการเก็บเมล็ดไม้ การเพาะกล้า การดูแลกล้าไม้ให้แกร่ง ให้กับชุมชน สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากการปลูกต้นไม้ของโครงการฯ เพื่อบรรเทาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นโครงการต้นแบบ(Role Model) เพื่อให้แต่ละสายธุรกิจนำไปต่อยอดในแต่ละพื้นที่