เครือเจริญโภคภัณฑ์แถลงรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

20 April 2017
เรียน ท่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนด้านบรรษัทภิบาลหรือการกากับดูแลกิจการ ไว้เมื่อปีที่ผ่านมา ผมขอรายงานความคืบหน้าของกระบวนการดังกล่าวไปพร้อมกับเรื่องการสืบทอด ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพราะทั้งสองเรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด และผมต้องการให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรามั่นใจได้ว่า ผู้นาองค์กรของเราจะดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบและ สร้างความเจริญรุ่งเรืองได้เฉกเช่นเดียวกับผู้นารุ่นก่อนที่สร้างประวัติศาสตร์การเติบโตให้กับธุรกิจ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์

เป้าหมายของเรามีความชัดเจน คือ
เราต้องการให้การเปลี่ยนผ่านผู้นาองค์กรประสบความสาเร็จควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านกากับดูแลกิจการที่ได้มาตรฐานชั้นนาระดับโลก อันจะนาไปสู่การเติบโต ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อยกระดับบรรษัทภิบาลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้เข้มแข็งทั้งองค์กรตามมาตรฐานด้านการกากับ ดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล เราได้วางโครงสร้างการกากับดูแลที่มีคุณภาพสูง มีการพัฒนานโยบาย และหลักการที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าพนักงานทุกคนเข้าใจ และเห็นความสาคัญของความเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นจากนโยบายใหม่นี้ ดังนั้น เราจึงได้วางโครงสร้างการกากับดูแลกิจการด้านบรรษัทภิบาลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ (Holding Company) ให้ครอบคลุมและแผ่ขยายไปยังกลุ่มบริษัทในเครือฯ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในระดับโลก ในการก้าวไปสู่เป้าหมาย เราตระหนักถึงความจาเป็นที่ผู้นาของเราควรได้รับคาแนะนาจาก คณะที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและมีอิสระทางความคิด ดังนั้น เมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา เราจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาลขึ้น นาโดยท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารองค์กรแต่เป็นกรรมการในคณะกรรมการ บริหารของบริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการอิสระที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการกากับดูแลกิจการ ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา คณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาลเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ทุ่มเท และเอาใจใส่ต่อ การขับเคลื่อนการกากับดูแลกิจการที่ดีของเครือฯ โดยนับตั้งแต่ก่อตั้ง ได้จัดการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับเกียรติจากบุคลากรชั้นนาทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์สูง เข้ามาช่วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ขับเคลื่อนการกากับดูแลกิจการ ทั้งด้านโครงสร้าง หลักการและนโยบาย พร้อมกันนี้ได้แนบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มาให้ท่านพิจารณา โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
  1. กระบวนการเปรียบเทียบและทบทวน ในช่วง 2 ปีแรกของการทางาน คณะกรรมการด้านบรรษัทภิบาลได้มีมติที่จะทบทวนบรรษัทภิบาลในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งทั้งในระดับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาเรื่องการเปิดเผย ข้อมูลและความโปร่งใส และขณะนี้ ได้เริ่มพิจารณาด้านการกากับดูแลความเสี่ยงแล้ว
  2. ยกระดับแนวปฏิบัติสู่นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่ได้ทบทวนเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อยกระดับ มาตรฐาน นโยบาย แนวทางและคู่มือปฏิบัติของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เป็นบริษัทแม่ โดยในระหว่างนี้ ยังอยู่ในช่วงการนาระบบใหม่และกระบวนการที่กาหนดไว้มาใช้กับ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในเครือฯ ให้เป็นแนวทางเดียวกับมาตรฐานที่ดีของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  3. การพัฒนาหลักการบรรษัทภิบาลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คณะกรรมการฯ มีมติกาหนดหลักการด้านการกากับดูแลกิจการรวม 11 ประการ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานความคืบหน้าฉบับเต็ม ซึ่งจะต้องนามาใช้ภายใน เครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเราเอง และเป็นแนวทางให้แก่บริษัทที่เราไปลงทุน
  4. การฝึกอบรม และการเปลี่ยนแนวความคิด เรากาลังพัฒนาและเตรียมจัดโครงการอบรมด้านการกากับดูแลกิจการ โดยคาดว่าจะเริ่ม อบรมผู้บริหารอาวุโสเป็นกลุ่มแรกได้ในไตรมาสถัดไป มุ่งเน้นไปที่หลักการบรรษัทภิบาล 2 หัวข้อ คือ (1) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ (2) การดำเนินธุรกรรม ที่เกี่ยวโยงกัน นอกจากนี้ เราวางแผนที่จะขยายการอบรมให้ครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท ในเครือฯ ภายในระยะเวลา 12 เดือนจากนี้ไป โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาผู้นาเครือเจริญโภคภัณฑ์ และที่ปรึกษาจากภายนอก รวมถึงการรณรงค์เรื่องการสื่อสาร ภายในองค์กร โดยการฝึกอบรมนี้จะช่วยให้พนักงานมีความเข้าใจเรื่องการกากับดูแลกิจการ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันกับหลักการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กาหนดไว้
กิจกรรมการดำเนินงานเรื่องการกากับดูแลกิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง ที่เป็นรูปธรรมในเชิงบวกแล้วแก่บริษัทในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และบริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลขึ้น ในขณะที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด(มหาชน) ได้มีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เราคาดว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ประการเกิดขึ้นในไม่ช้า ขณะเดียวกัน นโยบายด้านความโปร่งใส และ การเปิดเผยข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นกาลังได้รับการทบทวนจากบริษัทต่าง ๆ ในเครือฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยแต่ละบริษัทจะตัดสินใจเองว่า จะนานโยบายใหม่ไปใช้ หรือจะปรับนโยบายเดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กาหนดไว้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะประชุมกันทุกไตรมาส โดยจะมุ่งไปที่ประเด็นสาคัญต่าง ๆ ตามที่ได้ ระบุไว้ในรายงานของคณะกรรมการฯ และเราจะแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นระยะ ๆ 


โครงสร้างผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้ปรับโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่งประธานอาวุโส (Senior Chairman) ผมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (Chairman) ส่วนคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร (CEO)
ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ จะยังคงมีบทบาทสาคัญด้านการควบคุมเชิงกลยุทธ์ และทิศทาง ด้านธุรกิจ ส่วนคุณศุภชัยและผมจะร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นสาคัญของเครือเจริญโภคภัณฑ์มากยิ่งขึ้น และผม ในฐานะประธานกรรมการจะเน้นไปที่โครงการใหม่ ๆ และการลงทุน ในขณะที่คุณศุภชัย ซึ่งมีตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร จะรับผิดชอบดูแลการบริหารงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึงการนายุทธศาสตร์ใหม่ ๆ มาสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ เราทั้งสามคนล้วนมีตำแหน่งในคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลเครือเจริญโภคภัณฑ์ และพวกเรามุ่งมั่นที่จะนาเครือเจริญโภคภัณฑ์ไปสู่มาตรฐานสูงสุด ในเรื่องนี้
เราทั้งสามคนจะทางานกันอย่างใกล้ชิดในช่วงการเปลี่ยนผ่าน เป้าหมายระยะยาว คือ การดำเนินธุรกิจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิมืออาชีพที่เหมาะสม ขณะที่สมาชิกในครอบครัวของเราจะมีบทบาทสาคัญ ในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมถึงกาหนดมาตรฐานการลงทุนในบริษัทที่เราจะไป ร่วมลงทุน เราคาดหวังว่า คณะกรรมการบริษัทของเราจะให้มุมมอง ความคิด ตลอดจน การกากับดูแล ที่เป็นอิสระ ฟังเสียงผู้ถือหุ้นรายย่อย พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ในนามของคณะกรรมการบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผมขอยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะนา เครือเจริญโภคภัณฑ์ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ผมขอขอบคุณในความเชื่อมั่น และการสนับสนุนของท่าน ที่มีต่อเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเสมอมา

นายสุภกิต เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์