เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้าขับเคลื่อนจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง ภายใต้หัวข้อ “หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์” สอดคล้องนโยบายการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสากล

30 October 2019

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 - เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ ในหัวข้อ “การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หรือ “Dealing with Conflict of Interest” โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกรณีศึกษา ณ ห้องแพลตตินั่ม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

ในการนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากไม่เพียงแค่เฉพาะองค์กร แต่สำคัญระดับประเทศ ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นองค์กรระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมที่ดีที่สุดในโลก โดยจรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ ก่อกำเนิดมาจากค่านิยมองค์กรข้อที่หก คือ “คุณธรรมและความซื่อสัตย์”เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ประธานคณะผู้บริหารได้ตอกย้ำกับผู้บริหารทุกคนให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างมาตรฐานการทำงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ สำหรับประเด็นเรื่องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ “Dealing with Conflict of Interest” เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลา หลายครั้งเราอาจไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ แต่เรื่องนี้อาจจะนำไปสู่เรื่องประพฤติผิดตามมาตรฐานจริยธรรมของเราได้ ขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง และส่งเสริมให้เครือฯ เป็นองค์กรที่ดี (Good Corporate Citizens) ควบคู่การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมของเรา