เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อผลักดันความยั่งยืน

14 May 2019

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อผลักดันความยั่งยืน ร่วมกับสถานทูตเนเธอร์แลนด์ และเอกชนจากเนเธอร์แลนด์และไทย ในงาน Dutch-Thai Sustainability Conference ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ C Asean - นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมงาน “Dutch-Thai Sustainability Conference” โดยมี H.E. Mr. Kees Pieter Rade เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องความยั่งยืนที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี โดยองค์กรในประเทศเนเธอร์แลนด์และไทยร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมการอภิปรายการประชุมครั้งนี้ อาทิ H.E. Mr. Jan Peter Balkenende อดีตนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน

ในการนี้ นายนพปฎลฯ ได้ร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อผลักดันเรื่องความยั่งยืน ซึ่งมี 4 ข้อ ดังนี้ 1.การลดการใช้พลาสติก 2.การจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลาสติก เช่น ลดขนาดบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เป็นพลาสติก 3.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ให้ความสำคัญกับการจัดการของที่เกิดจากการผลิตและบริโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนจะกลายเป็นขยะ อันจะช่วยลดขยะในระบบเศรษฐกิจ พร้อมส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังงานหมุนเวียน 4.การรณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงการลดการใช้พลาสติก

ทั้งนี้ องค์กรที่ร่วมลงนามอีก 14 องค์กร ได้แก่ 1.สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย 2.สถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand – KNIT) 3.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. C Asean 5.Friesland Campina 6.บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 7.เคแอลเอ็ม สายการบินแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ 8. บริษัทฟิลิปส์ ประเทศไทย จำกัด 9.บริษัท จีซี จำกัด (มหาชน)10.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี 11. บริษัทเชลล์ ประเทศไทย จำกัด 12. บริษัท Synova จำกัด 13. บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) 14. บริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยจำกัด ต่างร่วมแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการอย่างชัดเจน