ธนินท์ เจียรวนนท์ คว้ารางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย สร้างธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

16 June 2018

รายงานข่าวจากนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำด้านเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของฮ่องกงและเอเชีย เปิดเผยว่า ได้มอบรางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” หรือ Asia’s Best CEO (Investor Relations) แก่นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ซีพีเอฟ พร้อมกับ มอบรางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” หรือ Asia’s Best CFO แก่ นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน ซีพีเอฟ และ บริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย”  หรือ Best Investor Relations Company (Thailand) ในงานมอบรางวัล Asian Excellence Award 2018 ครั้งที่ 8 ที่ฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา จากการดำเนินธุรกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ยึดมั่นการบริหารจัดการบรรษัทภิบาลในการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น และทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งระดับประเทศและสากล 

 รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CEO (Investor Relations) ได้สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อซีพีเอฟ ถือเป็นผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถในการนำพาและขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่องค์กรระดับโลก เติบโตอย่างยั่งยืน รักษาทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีส่วนสำคัญให้ซีพีเอฟองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับด้านบรรษัทภิบาลในระดับสากล ซีพีเอฟมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดด้านบรรษัทภิบาล และแนวปฏิบัติชั้นนำ ด้วยการให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการต่าง ๆ อย่างทันท่วงที และยึดมั่นกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด 

สำหรับรางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CFO (Investor Relations) ตอกย้ำการเป็นผู้บริหารด้านการเงินของซีพีเอฟมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน และตลาดทุน ผ่านการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและส่งมอบผลงานที่โดดเด่น ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างเท่าเทียม

ในส่วนของรางวัล บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Best Investor Relations Company ที่บริษัทได้รับเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นมาตรฐานสูงสุดของการเปิดเผยข้อมูลและสื่อสารข้อมูลไปยังนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม นอกเหนือจากการรายงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ ภายใต้การขยายการเติบโตของธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและกระแสโลก นับว่าซีพีเอฟได้ให้ความสำคัญการกำกับดูแลให้กิจการด้วยความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบเพื่อให้องค์กรมีผลประกอบการที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางการค้าของโลก สร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงชุมชน และสังคมรอบข้างCorporate Governance Asia ได้เริ่มมอบ Asian Excellence Awards ตั้งแต่ปี 2553 แก่ธุรกิจที่มีผลงานดีเด่นในประเภทต่าง ๆ อาทิ การสื่อสารกับนักลงทุน จริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและผลประกอบการ ทั้งนี้ ผู้บริหารและบริษัทยอดเยี่ยมได้รับคัดเลือกผ่านการประเมินโดยนักลงทุนและผู้อ่านวารสารในภูมิภาค

-###-

สำหรับสื่อมวลชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :  

สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

หนึ่งฤทัย นิวัตยะกุล โทร. 080-998-0116  

Email: nuengluetai.niv@cp.co.th,prcpgroup@cp.co.th