รายงานความคืบหน้าโครงการบรรษัทภิบาลของเครือเจริญโภคภัณฑ์

15 June 2018

ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559

เรียน ผู้ถือหุ้น

เราได้ให้คำมั่นกับท่านเมื่อเดือนเมษายนว่าจะแจ้งความคืบหน้าของโครงการปฏิรูปด้านบรรษัทภิบาลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ดังที่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่ต้นปี  จึงขอเรียนให้ทราบว่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เราได้ดำเนินการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลของเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน

ปัจจุบันกระบวนการสรรหาตัวแทนจากผู้บริหารและตัวแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในเครือฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว (ดูข้อมูลอ้างอิงจากภาคผนวก)  นอกจากนี้ หลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเรายังใกล้ได้ข้อสรุปในการแต่งตั้งกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นที่นับถืออย่างสูง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการอีกหกท่าน   ท่านผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในระบบการกำกับดูแลกิจการของเราให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเราจะประกาศรายชื่อกรรมการอิสระเหล่านี้ก่อนการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการซึ่งได้กำหนดไว้ในไตรมาสที่สามของปีนี้

ผมจะเข้าร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ โดยจะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการในระยะแรกเพื่อช่วยผลักดันโครงการและดูแลให้มีการนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปฏิบัติในภาคธุรกิจทั่วทั้งเครือของเรา

เพื่อรองรับการจัดตั้งคณะกรรมการตลอดจนการดำเนินงานในลำดับถัดไป เราได้ตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาด้านวิสาหกิจ สัมพันธ์และที่ปรึกษาด้านกฎหมายระดับนานาชาติ โดยทั้งคู่จะร่วมกันผลักดันการปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการอบรมกรรมการบริษัทและผู้บริหารอาวุโส ตลอดจนติดตามและประเมินผลให้แน่ใจได้ว่าสิ่งที่เราริเริ่มได้ถูกนำไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ จุดมุ่งหมายโดยรวมของเราคือการกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่มีคุณภาพสูงสุด พร้อมทั้งพัฒนาแนวปฏิบัติด้านนโยบายที่ชัดเจนและนำมาใช้ได้จริง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเชิงบวก

เราจะรายงานความคืบหน้าของโครงงานครั้งต่อไปในอีกสองถึงสามเดือนข้างหน้า ขอบคุณทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนที่มีให้มาโดยตลอด

ธนินท์ เจียรวนนท์

ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์

กรรมการบริหารของเครือซีพี:

  1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ (ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์)
  2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการและประธานคณะผู้บริหาร ซีพี ฟู้ดส์, กรรมการ ซีพี ออลล์และสยามแม็คโคร)
  3. ดร.อาชว์ เตาลานนท์ (รองประธานกรรมการเครือ, รองประธานกรรมการ ทรู คอร์ป)
  4. นายสุภกิต เจียรวนนท์ (รองประธานกรรมการบริหารเครือ, กรรมการ ทรู คอร์ป, ซีพี ออลล์, สยามแม็คโคร และซีพี โภคภัณฑ์)
  5. นายศุภชัย เจียรวนนท์ (รองประธานกรรมการเครือ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ทรู คอร์ป, ซีพี โภคภัณฑ์)
  6. นายธานินท์ บูรณมานิต (กรรมการ, กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารซีพี ออลล์)
  7. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ ทรู คอร์ป, ซีพี ออลล์ และสยามแม็คโคร)

กรรมการอิสระของเครือซีพี:

  1. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสมาชิกกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซีพี ฟู้ดส์)
  2. ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ์ (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และสมาชิกกรรมการตรวจสอบ ทรู คอร์ป)
  3. ศ.พิเศษ ประสบสุข บุญเดช (กรรมการอิสระ ซีพี ออลล์)

สมาชิกอิสระจากภายนอก:

สมาชิกอิสระจากภายนอกหกท่าน (ชาวไทยสามท่าน ชาวต่างประเทศสามท่าน) ประกาศรายชื่อ   เร็วๆ นี้