รายงานความยั่งยืน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คว้ารางวัล Asia’s Best First Time Sustainability Report 2017 จากเวทีความยั่งยืนระดับภูมิภาค Asia Sustainability Reporting Awards 2017

13 February 2018

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัล Asia’s Best First Time Sustainability Report 2017 จากงาน Asia Sustainability Reporting Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย CSRWorks International และองค์กรพันธมิตร โดยมีนางพัชรี คงตระกูลเทียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นที่ Eden Hall ณ ประเทศสิงคโปร์

นางพัชรี คงตระกูลเทียน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมา เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบ SDGs ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งจะส่งผลให้สังคมและประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนตามมา ทั้งนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้โดยเป็นไปตามหลักการของ GRI (Global Reporting Initiate) ที่ทั่วโลกใช้เป็นมาตราฐาน ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีสาระสำคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือฯ

รางวัล Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย เป็นรางวัลจัดขึ้นทุกปีเพื่อยกย่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรายงานและการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล ถึง 3 สาขาด้วยกันได้แก่ รางวัล Asia’s Best First Time Sustainability Report ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านความยั่งยืนได้อย่างดีที่จัดทำรายงานเป็นครั้งแรก รางวัล Asia's Best Stakeholder Reporting ที่มอบให้แก่รายงานที่นำเสนอนโยบาย แผนงาน เป้าหมายร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน โดยมีการดำเนินการเรื่องผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ และมีหลักฐานอย่างเห็นได้ชัด และรางวัล Asia's Best Environmental Reporting ที่มอบแก่องค์กรที่รายงานโดยคำนึงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และมีการแสดงกลยุทธ์และความริเริ่มด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งต่อธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขา Asia’s Best First Time Sustainability Report และได้เข้ารอบสุดท้ายหรือ Finalist ในสาขา Asia's Best Stakeholder Reporting และ Asia's Best Environmental Reporting

“เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานจากทุกกลุ่มธุรกิจที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำรายงานความยั่งยืนของเครือฯ ความสำเร็จนี้เป็นของทุกคน ทำให้ทุกคนภูมิใจ และที่สำคัญสะท้อนการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของเครือฯและบริษัทในเครือฯ”

ก่อนหน้านี้ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ WBCSD (World Business Council on Sustainable Development) ได้ระบุไว้ใน Reporting Matters  ประจำปี ค.ศ. 2017 ซึ่งได้วิเคราะห์รายงานความยั่งยืนของบริษัทที่เป็นสมาชิก WBCSD โดยกล่าวว่ารายงานความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเมื่อไม่นานมานี้รายงานความยั่งยืน ของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนดีเด่นประจำปี 2560 และรางวัล Outstanding New Comer จาก CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย