ธนาคารสัตว์น้ำชุมชน

08 July 2019

เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกับชุมชนและภาครัฐ จัดตั้งโครงการธนาคารปู เพื่อสร้างอาชีพให้ชุมชนกว่า 10 ชุมชน ตามแนวทางอนุรักษ์และบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำ

ผลลัพธ์ : มีจำนวนลูกปูทะเลวัยอ่อนเพิ่มขึ้น 47 ล้านตัว เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 60 ลบ.