ปั่นรักษ์ ปันชีวิต

08 July 2019

ชมรมจักรยาน Stronger CP Crop ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะ
เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจวบคีริขันธุ์ สร้างความตระหนัก ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ กับชาวประมงชายฝั่ง

ผลลัพธ์ : สร้างอาชีพให้ชาวประมงชายฝั่ง และรักษาระบบนิเวศ ให้กับท้องทะเล