พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

08 July 2019

ทรูฯ พัฒนาแอพพลิเคชั่นTrue Autistic Series เพื่อพัฒนาบุคคลออทิสติกทั้งกายภาพและสติปัญญา นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ จนสามารถมีอาชีพสร้างรายได้ เลี้ยงดูตนเองได้

ผลลัพธ์ : ตั้งแต่ปี2014 มีเด็กออ
ทิสติกร่วมโครงการกว่า 3,000คนได้รับการจ้างงานจากทรู 124 คน