แปลงใหญ่ข้าวประชารัฐ สุพรรณบุรี

08 July 2019

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสนับสนุนการสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าว เพื่อสุขภาพของเกษตรกร อ.เดิมบางนางบวช ทุกขั้นตอนการผลิตและการตลาด

ผลลัพธ์ : ผลผลิตเพิ่ม 78 ก.ก./ไร่ รายได้เกษตรกรเพิ่ม 2,058บาท/ไร่
ชุมชนมีรายได้เพิ่ม 41,160 บาท/ครัวเรือน/ฤดูกาล