ข้อกําหนดและเงื่อนไข

วันที่ปรับปรุง: มีนาคม 31, 2020
โปรดอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการของเรา

การตีความและความหมาย
การตีความ

คําที่ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่กําหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คําจํากัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าพวกเขาจะปรากฏเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์

ความหมาย

สําหรับวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

  1. บริษัทในเครือ หมายถึง หน่วยงานที่ควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับฝ่ายหนึ่งซึ่ง "การควบคุม" หมายถึง การเป็นเจ้าของหุ้น 50% หรือมากกว่า
  2. บริษัท (เรียกว่า "บริษัท", "เรา", "เรา" หรือ "ของเรา" ในข้อตกลงนี้) หมายถึง เครือเจริญโภคภัณฑ์, อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500.
  3. บริการ หมายถึงเว็บไซต์
  4. ประเทศ ประเทศไทย
  5. ข้อกําหนดและเงื่อนไข (หรือเรียกว่า "ข้อกําหนด") หมายถึง ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งสร้างข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการ
  6. บริการสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามหมายถึงบริการหรือเนื้อหาใดๆ (รวมถึงข้อมูล ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ) ที่จัดหาโดยบุคคลที่สามซึ่งอาจแสดงรวมหรือให้บริการโดยบริการ
  7. เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์เครือเจริญโภคภัณฑ์, สามารถเข้าถึงได้จากhttps://www.cpgroupglobal.com
  8. บัญชี หมายถึงบัญชีที่ไม่ซ้ํากันที่สร้างขึ้นสําหรับคุณในการเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา
  9. คุณ หมายถึงการเข้าถึงหรือใช้บริการหรือบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการตามที่ใช้บังคับ
การยอมรับ

ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คือข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ควบคุมการใช้บริการนี้และข้อตกลงที่ดําเนินการระหว่างคุณและบริษัท ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้กําหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้ทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้บริการ
การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้เงื่อนไขการยอมรับและปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับผู้เข้าชมผู้ใช้และผู้อื่นที่เข้าถึงหรือใช้บริการ
โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการคุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะถูกควบคุมด้วยการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายถึงนโยบายและขั้นตอนของเราในการรวบรวมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของคุณและวิธีการที่กฎหมายคุ้มครองคุณ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้บริการของเรา

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่งบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม
บริษัทไม่มีอํานาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและตกลงว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการใดๆ ดังกล่าวที่สามารถใช้ได้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว
เราขอแนะนําให้คุณอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเข้าชม

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนและเครื่องหมายการค้าของบริษัทและพันธมิตร เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ทั้งหมด, โลโก้และเครื่องหมายบริการเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง. ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้จะถูกตีความว่าเป็นการให้โดยปริยาย, ปิดปาก, หรือมิฉะนั้นใบอนุญาตหรือสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ, โลโก้หรือบริการใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว้นแต่ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในและในเว็บไซต์และเนื้อหา เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เฉพาะข้อความ, การออกแบบ, กราฟิก, อินเตอร์เฟซและรหัส, และการเลือกและการจัดเรียงดังกล่าว, ได้รับการคุ้มครองเป็นรวบรวมตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของราชอาณาจักรไทยและประเทศอื่น ๆ

การระงับบริการ

เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงของคุณโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือความรับผิดด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงแต่ไม่ จํากัด เพียงแต่คุณจะละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิของท่านในการใช้บริการจะสิ้นสุดลงทันที

ข้อจํากัดความรับผิด

ความรับผิดทั้งหมดของบริษัทและซัพพลายเออร์ของบริษัทภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้และการเยียวยาพิเศษของคุณสําหรับทั้งหมดกล่าวมาทั้งหมดจะถูกจํากัดให้อยู่ในจํานวนเงินที่ชําระโดยท่านผ่านบริการ
ไม่ว่าในกรณีใดบริษัทฯ หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายพิเศษ โดยอ้อม หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียงความเสียหายต่อการสูญเสียผลกําไร การสูญหายของข้อมูลหรือข้อมูลอื่น ๆ สําหรับการหยุดชะงักทางธุรกิจสําหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลการสูญเสียความเป็นส่วนตัวที่เกิดจากหรือในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามและ / หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลที่สามที่ใช้กับบริการหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของข้อกําหนดนี้ใด ๆ ก็ตาม) แม้ว่า บริษัท หรือซัพพลายเออร์ใด ๆ ได้รับคําแนะนําถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวและแม้ว่าการชดเชยความเสียหายที่ล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สําคัญของมัน
บางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือข้อ จํากัด ความรับผิดสําหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องซึ่งหมายความว่าบางส่วนของข้อ จํากัด ข้างต้นอาจไม่นําไปใช้ ในรัฐเหล่านี้ความรับผิดของแต่ละฝ่ายจะถูก จํากัด ในระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ข้อจํากัดความรับผิดชอบ "ตามแบบที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่"

บริการนี้จัดให้คุณ "ตามที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มีอยู่" และมีข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้บริษัทในนามของบริษัทและบริษัทร่วมและผู้ให้บริการและผู้ให้บริการของตนและผู้ให้บริการของตนปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโดยชัดแจ้งโดยนัยตามกฎหมายหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการรวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในการขายความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะชื่อและการรับประกันที่มิใช่การละเมิดและการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการนอกหลักสูตร การใช้งาน หรือการปฏิบัติทางการค้า บริษัทจะไม่รับประกันหรือดําเนินการใดๆ และจะไม่แสดงไม่ว่าบริการจะตรงตามความต้องการของคุณบรรลุผลใด ๆ ตามที่ตั้งใจไว้ จะเข้ากันหรือทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ, โปรแกรมระบบหรือบริการ, ทํางานโดยไม่หยุดชะงัก, ตอบสนองประสิทธิภาพหรือมาตรฐานความน่าเชื่อถือหรือเป็น
บริษัทหรือผู้ให้บริการใดๆ ของบริษัทจะไม่รับประกันหรือรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย :(1) (ii) ว่าบริการจะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ความน่าเชื่อถือ หรือสกุลเงินของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่จัดหาให้ผ่านบริการ หรือ (iv) ว่าบริการ เซิร์ฟเวอร์ เนื้อหา หรืออีเมลที่ส่งจากหรือในนามของ บริษัท ไม่มีไวรัส สคริปต์ ม้าโทรจัน เวิร์ม มัลแวร์ ไทม์บอมส์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ
เขตอํานาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจํากัดบางประการเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ของผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและข้อจํากัดข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลกับคุณ แต่ในกรณีดังกล่าวยกเว้นและข้อ จํากัด ที่กําหนดไว้ในส่วนนี้จะนําไปใช้ในขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายของประเทศยกเว้นความขัดแย้งของกฎกฎหมายจะควบคุมข้อกําหนดนี้และการใช้บริการของคุณ การใช้งานแอปพลิเคชันของคุณอาจอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่น รัฐ ระดับชาติ หรือระหว่างประเทศอื่นๆ

การระงับข้อพิพาท

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับบริการ คุณตกลงที่จะแก้ไขข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการโดยติดต่อบริษัท

การเป็นโมฆะและการสละสิทธิ์
การเป็นโมฆะ

หากข้อกําหนดใด ๆ ของข้อกําหนดเหล่านี้ถูกระงับเพื่อบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องบทบัญญัติดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงและตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติดังกล่าวในระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบและมีผลบังคับใช้

การสละสิทธิ์

การไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้จะไม่มีผลต่อความสามารถของคู่สัญญาในการใช้สิทธิดังกล่าวหรือต้องดําเนินการดังกล่าวในเวลาใดๆ หลังจากนั้นหรือสละสิทธิ์ของการละเมิดถือเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดใดๆ ในภายหลัง

การแปล

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการแปลหากเราได้ทําให้ข้อตกลงเหล่านี้พร้อมใช้งานแก่คุณในบริการของเรา
ท่านตกลงว่าข้อความภาษาอังกฤษฉบับจริงจะถือเป็นผลเหนือกว่าในกรณีที่มีข้อพิพาท

การเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากการแก้ไขเป็นวัสดุ เราจะพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีข้อกําหนดใหม่ สิ่งที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญจะถูกพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
เมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการของเราต่อหลังจากการแก้ไขดังกล่าวมีผลคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดที่แก้ไขแล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วนโปรดหยุดใช้เว็บไซต์และบริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณสามารถติดต่อเรา:

  1. โดยการเยี่ยมชมหน้านี้ในเว็บไซต์ของเรา: https://www.cpgroupglobal.com/contact