ในฐานะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นองค์กรระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติ ประชาชน และพนักงานของเรา เครือฯ จึงให้ความสำคัญ และยึดถือมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของความยั่งยืนของโลก แห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Sustainable Development Goals: SDGs เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเรา

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนความมุ่งมั่นดังกล่าว ในปี 2564 เครือฯ จึงได้ดำเนินการทบทวนและจัดอันดับความสำคัญของ SDGs และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเครือฯ แผนการดำเนินงานสู่เป้าหมายความยั่งยืน ปี 2573 ความสามารถของเครือฯ ในการให้การสนับสนุน ขนาดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเครือฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการจัดอันดับความสำคัญของ SDGs เป็น 2 ระดับ ได้แก่ เป้าหมายที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategically Important) และเป้าหมายหลัก (Major Contribution)