ในปี 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ได้รับการประเมินไว้อย่างเข้มข้นในปี 2563 ซึ่งเป็นการประเมินตามกระบวนการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนตามหลักการของ Global Reporting Initiative Standards: GRI Standards และในรูปแบบบูรณาการที่เครือฯ ได้ประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผลการประเมินมีความครอบคลุมและเชื่อมโยงประเด็นต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โดยกระบวนการทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในปี 2564 ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงและโอกาสใหม่ ๆ โดยผู้บริหารจากทุกกลุ่มธุรกิจ การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว แนวโน้มและผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของทั่วโลกและของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือฯ การสำรวจความคิดเห็นและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 11 กลุ่ม การประเมินผลและการจัดอันดับความสำคัญ การทบทวนความถูกต้องโดยผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง และการรับรองความน่าเชื่อถือโดยหน่วยงานภายนอก