สร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยกล้วยหอมทอง

1 กรกฎาคม 2562

ซีพีออล์ ร่วมกับสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจต่างๆ ส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมทองที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพกว่า 1,890 ครอบครัว มีกำไรขั้นต่ำ 30,000 บาท/crop/ไร่