แพทย์เยาวชนเวียดนามปฏิบัติตามคำสอนของลุงโฮ

8 กรกฎาคม 2562

กองทุนซีพีเวียดนามร่วมกับภาครัฐ ดำเนินโครงการแพทย์เยาวชนอาสา ทั่วประเทศเวียดนาม เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2010


ผลลัพธ์ : ในปี 2018 มีแพทย์เยาวชนอาสาทั่วประเทศ 6,000 คน และผู้รับการตรวจรักษากว่า 100,000 คน