โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่

2 กรกฎาคม 2562

ที่มาโครงการ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับโอกาสจากรัฐบาลจีนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเกษตรหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่ เขตผิงกู่ นครปักกิ่ง ประเทศจีนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยเป็นหนึ่งในโครงการที่ดำเนินงานตามนโยบาย ‘เกษตรสมัยใหม่’ ในรูปแบบ ‘สี่ประสาน’ หรือ ‘Four in One’ ผ่านความร่วมมือของ 4 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และเกษตรกร ทั้งนี้โครงการเกษตรหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่นั้นมีเกษตรกรเป็นเจ้าของโครงการโดยรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ ที่มีรัฐบาลจีนเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งรัฐบาลจะช่วยหาแหล่งเงินทุน โดยมีธนาคารปักกิ่งเป็นผู้ให้เงินกู้ยืม และเมื่อดำเนินโครงการครบ 20 ปี ทรัพย์สินจะตกเป็นของสหกรณ์ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของ

ผลลัพธ์
คุณค่าทางเศรษฐกิจ
โครงการเกษตรกรรมหมุนเวียนทันสมัยผิงกู่มีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จากการจ้างงาน การจ่ายภาษี รวมไปถึงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรรูปแบบต่างๆ ซึ่งผลประโยชน์สุทธิด้านเศรษฐกิจต่อสังคมคิดเป็นมูลค่า 117.7 ล้านหยวนในปี พ.ศ.2561
คุณค่าทางสังคม
ผลประโยชน์สุทธิที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกทางสังคมคิดเป็นจำนวน 4.3 ล้านหยวน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลประโยชน์ที่พนักงานและเกษตรกรได้จากการการลงทุนด้านการฝึกอบรมของโครงการซึ่งคิดเป็น 99 % ของผลประโยชน์สุทธิทั้งหมดจากผลกระทบภายนอกด้านสังคม
คุณค่าทางสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบภายนอกด้านสิ่งแวดล้อมมีต้นทุนสุทธิ 55.3 ล้านหยวน โดยค่าการใช้ทรัพยากรน้ำมีนัยสำคัญที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อมคิดเป็น 59 % ของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อโครงการ ปัจจัยรองลงมาคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งคิดเป็น 40%

huluhub.com
adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
ankara escort
yildirim escort
beylikduzu escort mature porno
gulus estetigi
British Shorthair Cat
kartal escort
antalya escort