ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ด้วยการจัดสร้างปะการังเทียม

1 กรกฎาคม 2562

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมจัดวางปะการังเทียมแท่งคอนกรีตในพื้นที่ จ.สงขลา ปัตตานี นราธิวาส เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อน


ผลลัพธ์ : : พบปลาเศรษฐกิจ และสัตว์น้ำวัยอ่อน บริเวณปะการังเทียมเพิ่มขึ้น